Wann nawell e bessen op eng aner Art an Weis, hun eis Musikanten et sech net huelen geloss fir zesummen fir Iech ze musizéieren.

Merci eisem Dirigent Rainer fir d’Iddi, dem Armand Stracks fir d’Zesummesetzen vum Video an allen Museker/innen fir d’Matspillen

Mir soe Merci fir d’Ënnerstëtzung